Fusie

Fusie van B.V.’s

1. Algemeen

Kenmerkend voor een juridische fusie is de vermogensovergang onder algemene titel.

De fusie kan op twee manieren plaatsvinden:

beide bestaande BV’s houden op te bestaan (verdwijnende BV’s); hun vermogen gaat onder algemene titel op een nieuwe BV, de verkrijgende BV;
één BV verdwijnt (de verdwijnende BV); dat vermogen gaat onder algemene titel over op de andere BV, de verkrijgende BV.
Voor een fusie zijn nodig:

2. Voorstel tot fusie

De wet schrijft in titel 7 van boek 2 voor dat de BV’s een voorstel tot fusie moeten doen.

Dat voorstel gaat uit van de besturen van de bij de fusie betrokken BV’s en moet inhouden:

vermelding rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de te fuseren BV’s;
de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de betalingen krachtens de ruilverhouding;
de winstverdeling met betrekking tot de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap;
de invloed van de fusie op de grootte van de goodwill, het agio en de uitkeerbare reserves in de balans van de verkrijgende vennoot­schap;
het aantal aandelen dat eventueel zal worden ingetrokken;
concept statuten van de verkrijgende BV;
vermelding van de eventuele voordelen die ten laste van de verkrijgende BV wordt toegekend aan iemand die ander dan aandeelhouder of bestuurder bijzondere rechten had jegens de verdwijnende BV
vermelding van de eventuele voordelen die aan bestuurders of commissarissen van de verdwijnende BV worden toegekend;
vermelden van voornemen over de samenstelling ná de fusie van het bestuur en raad van commissarissen;
vermelding van tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de verdwijnende BV’s in de jaarstukken van de nieuwe BV wordt verwerkt;
voorgenomen maatregelen in verband met overgang aandeelschap;
voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamhe­den;
vermelding wie het fusiebesluit moeten goedkeuren.
Het voorstel tot fusie moet zijn goedgekeurd door de raad van commissa­rissen van elke vennootschap en wordt door de commissarissen ondertekend. Alle bestuurders van de fuserende BV’s moeten het voorstel ook ondertekenen.

3. Toelichting op het voorstel

Het voorstel moet een toelichting bevatten; deze toelichting moet schriftelijk zijn, met vermelding van:

reden;
uiteenzetting van de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden;
toelichting uit juridisch, economisch en sociaal standpunt;
de verklaring en het verslag van de door het bestuur van ieder BV aangewezen deskundige, dat een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding inhoud. Hij moet verder verklaren dat het Eigen Vermogen van elke verdwijnende vennootschap tenminste gelijk is aan het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke nieuw te verkrijgen aandelen met bijbetalingen;
het bestuur moet mededelen volgens welke methode de ruilverhou­ding van de aandelen is vastgesteld;
aangeven of deze methode in het gegeven geval past;
aangeven tot welke waarde elk gebruikte methode leidt;
aangeven indien meer dan een methode is gebruikt, of het bij de waardering aangenomen betrekkelijk gewicht van de methoden in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar kan worden beschouwd;
aangeven of er moeilijkheden zijn geweest bij de waardering;
Indien de fusie in de tweede helft van het boekjaar geschiedt moet bij de toelichting worden gevoegd:

tussentijdse jaarrekening opgemaakt op een datum die niet eerder valt dan de eerste dag van de derde maand vóór de maand waarin voorstel en toelichting worden neergelegd;

4. Deponering van de stukken

Bij het Handelsregister moet vervolgens worden neergelegd:

het fusievoorstel;
laatste drie vastgestelde jaarrekeningen voor zover die gepubliceerd moeten worden;
jaarverslagen over de laatste drie boekjaren, met de deskundige verklaring daarbij;
eventuele tussentijdse jaarrekeningen;
Elk te fuseren BV moet op haar kantoor ter inzage leggen:

voorstel;
toelichtingen;
jaarrekening;
jaarverslagen;
eventuele tussentijdse vermogensopstelling;
eventuele schriftelijke opmerkingen of adviezen van de Ondernemingsraad of medezeggenschapsraad van een te fuseren BV;
een gewijzigd fusievoorstel indien hiervan sprake is;
Die stukken moeten allemaal tot aan de fusiedatum blijven liggen ter inzage voor de aandeelhouders, hieronder zijn ook begrepen de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

5. Publicatie

Er moet aankondiging plaatsvinden door de fuserende BV’sin een landelijk dagblad. In die aankondiging moet staan:

feit dat stukken zijn neergelegd;
opgave van registers waar ze zijn gedeponeerd;
adres van de BV waar ze ter inzage liggen;

6. Fusiebesluit

Het uiteindelijke besluit tot fusie moet bij een BV worden genomen door de Algemene Vergadering. Hiervoor is nodig een meerderheid van tenminste 2/3 indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan is naast het besluit tot fusie van de algemene vergadering vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten de fusie afbreuk doet. Het besluit kan pas genomen worden nadat er tenminste een maand verstreken is sinds de publicatie, maar niet meer na 6 maanden ná de publicatie.

De bepalingen over statutenwijziging moeten in acht worden genomen.

Goedkeuring geschiedt na een maand na nederlegging van het fusievoorstel ten kantore.

7. Besluit tot fusie door het bestuur

In de regel zal het besluit tot fusie moeten worden genomen door de algemene vergadering. Voor de verkrijgende vennootschap is het echter mogelijk gemaakt om bij bestuursbesluit tot fusie te besluiten, indien die mogelijkheid door de statuten niet wordt uitgesloten. In de aankondiging van het voorstel moet het voornemen bij bestuursbesluit tot fusie te besluiten uitdrukkelijk worden vermeld. Binnen een maand na die aankondiging kan door tenminste een twintigste deel van het geplaatste kapitaal of door een zoveel geringer bedrag als door de statuten bepaald, aan het bestuur worden verzocht een algemene vergadering bijeen te roepen teneinde alsnog over de fusie te besluiten.

8. De akte van fusie

Er is een notariële akte vereist. Die akte bevat ook de statuten van de nieuwe BV. Een ministeriële verklaring van geen bezwaar is vereist wan­neer ingevolge de fusie de statuten van de verkrijgende vennootschap moeten worden gewijzigd. Op de notaris berust de plicht om aan de voet van de akte te verklaren dat de vereiste vormvoorschriften in acht zijn genomen. Laat hij dit na dan is de fusie vernietigbaar.

De fusie gaat in daags na het passeren van de akte; de akte mag pas 1 maand na, maar maximaal 6 maanden na publicatie (tenzij verzet van crediteuren is aangetekend) worden verleden. Crediteuren kunnen tot een maand na neerlegging van de stukken door een verzoek­schrift aan de rechtbank verzet aantekenen. Tenslotte moeten de gevolgen van de fusie in de openbare registers worden doorgevoerd.

9. Verschillende fusie vormen

Fusie met een 100 % dochter vennootschap:

Wanneer een vennootschap fuseert met een vennootschap waarvan zij reeds alle aandelen heeft, komen alle aandelen welke die moederven­nootschap houdt in haar dochtervennootschap, te vervallen. Een toelichting bij het fusievoorstel (punt 3 hierboven) is dan niet noodzakelijk. Ook de goedkeuring van de raad van commissarissen is niet noodzakelijk.

Fusie tussen zustervennootschappen:

In dit geval is op dezelfde gronden voorzien in een vrijstelling als hierboven. Deze vrijstelling vervalt indien in het kader van de fusie toch aandelen worden uitgegeven.

Fusie van een rechtspersoon, niet zijnde een vennootschap, met een 100% dochtervennootschap:

Dan missen slechts de op de fusie van kapitaalassociaties toegesneden bepalingen hun toepassing.

Fusie van stichtingen en verenigingen

De wet maakt het mogelijk dat rechtspersonen met elkaar fuseren. Hieronder staat kort beschreven wat er allemaal komt kijken bij de fusie van stichtingen en verenigingen.

algemeen

Door de fusie houden de verdwijnende rechtspersonen (twee stichtingen, twee verenigingen) op te bestaan; het vermogen gaat onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon, de nieuwe vereniging of stichting.
Fusie is alleen mogelijk is tussen gelijksoortige rechtspersonen. Als een stichting en een vereniging willen fuseren, moet eerst een omzetting van één rechtspersoon plaatsvinden.

omzetting

Voor omzetting zijn vereist:

 • een besluit van het bestuur van de stichting, genomen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging;
 • een besluit tot wijziging van de statuten, dat moet voldoen aan de daaraan in de statuten van die stichting gestelde vereisten;
 • een machtiging van de arrondissementsrechtbank, onder overlegging van een notarieel concept van die akte. Omdat die rechterlijke machtiging alleen kan worden verkregen bij verzoekschrift, moet er hiervoor een procureur worden gesteld. De kosten komen voor rekening van de om te zetten stichting(en).

fusievoorbereiding

Ná die omzetting kan met de eigenlijke fusie een begin worden gemaakt.
Voor die fusie zijn nodig:

voorstel tot fusie

De wet schrijft voor dat de rechtspersonen een voorstel tot fusie moeten doen.
Dat voorstel gaat uit van de besturen van de bij de fusie betrokken rechtsperso­nen, en moet inhouden:

 • vermelding rechtsvorm, naam en statutaire zetel van alle te fuseren rechtsvormen;
 • concept statuten van de op te richten rechtspersoon;
 • vermelding van de eventuele voordelen die aan bestuurders van de verdwijnende rechtspersoon worden toegekend;
 • vermelden van voornemen over de samenstelling ná de fusie van het bestuur;
 • vermelding van tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de verdwijnende rechtspersonen in de jaarstukken van de nieuwe vereniging wordt verwerkt;
 • voorgenomen maatregelen in verband met overgang lidmaatschap;
 • voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamhe­den;
 • vermelding wie het fusiebesluit moeten goedkeuren.

Alle bestuurders van de fuserende rechtspersonen moeten het voorstel ondertekenen.

de toelichting op het voorstel

Het voorstel moet een toelichting bevatten; deze toelichting moet schriftelijk zijn, met vermelding van:

 • reden;
 • uiteenzetting van de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden;
 • toelichting uit juridisch, economisch en sociaal standpunt.

Bij die toelichting moet worden gevoegd:

 • tussentijdse jaarrekening opgemaakt op een datum die niet eerder valt dan de eerste dag van de derde maand vóór de maand waarin voorstel en toelichting worden neergelegd.

deponering van de stukken

Bij het Handelsregister moet vervolgens worden neergelegd:

 • het fusievoorstel;
 • laatste drie vastgestelde jaarrekeningen voor zover die gepubliceerd moeten worden;
 • jaarverslagen over de laatste drie boekjaren;
 • eventuele tussentijdse jaarrekeningen;

Elk te fuseren rechtspersoon moet op haar kantoor ter inzage leggen:

 • voorstel;
 • toelichtingen;
 • jaarrekening;
 • jaarverslagen;
 • eventuele tussentijdse vermogensopstelling.

Die stukken moeten allemaal tot aan de fusiedatum blijven liggen; bij de nieuwe vereniging zelfs tot 6 maanden ná de fusie.

publicatie

Er moet aankondiging plaatsvinden door de fuserende rechtspersonen in een landelijk dagblad. In die aankondiging moet staan:

 • feit dat stukken zijn neergelegd;
 • opgave van registers waar ze zijn gedeponeerd;
 • adres van de rechtspersoon waar ze ter inzage liggen.

fusiebesluit

Het uiteindelijke besluit tot fusie moet bij een vereniging worden genomen door de Algemene Vergadering, en bij een stichting door degene die bevoegd is de statuten te wijzigen.
Het besluit kan pas genomen worden nadat er tenminste een maand verstreken is sinds de publicatie, maar niet meer na 6 maanden ná de publicatie.
De bepalingen over statutenwijziging moeten in acht worden genomen.

de akte van fusie

Er is een notariële akte vereist. Die akte bevat ook de statuten van de nieuwe rechtspersoon.
De fusie gaat in daags na het passeren van de akte; de akte mag pas 1 maand na, maar maximaal 6 maanden na publicatie (tenzij verzet van crediteuren is aangetekend) worden verleden. Crediteuren kunnen tot een maand na neerlegging van de stukken door een verzoek­schrift aan de rechtbank verzet aantekenen.

de fiscale gevolgen

Het kenmerk van de fusie is dat het vermogen van de verdwijnende rechtspersonen onder algemene titel overgaat op de nieuw op te richten vereniging. Aparte levering van de verschillende vermogensbestanddelen is niet nodig.
In beginsel zou de nieuwe rechtspersoon ter zake van die verkrijgingen zonder dat daarvoor een tegenprestatie bestaat, schenkings­recht verschuldigd zijn. Via een resolutie heeft de minister van Financiën in een aantal gevallen een beroep op de hardheidsclausule van art. 63 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen mogelijk gemaakt. Die gevallen zijn:

 1. omzetting ─ om organisatorische redenen en met behoud van de eigen doelstellin­gen ─ van een overeenkomstig de statuten in het algemeen belang werkzame stichting;
 2. juridische fusie van gelijkgerichte, overeenkomstig de statuten in het algemeen belang werkzame rechtspersonen.

In deze gevallen moet dan wel uitdrukkelijk om toepassing van art. 63 AWR worden verzocht bij de inspecteur van Registratie & Successie
Ook voor de overdrachtsbelasting geldt een kwijtschelding die eigenlijk dezelfde vereisten kent, als die die gelden voor de vrijstelling van het schenkingsrecht.